ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην οθωμανική εποχή τα πρώτα σχολεία λειτουργούσαν κοντά στην εκκλησία, αλλά με τον καιρό βάση της εκπαίδευσης έγινε το κοινοτικό σχολείο, που προσέφερε πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακόμη και στα κορίτσια.

Στις μεγάλες πόλεις υπήρχαν οι κεντρικές σχολές και τα γυμνάσια που ανήκαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, π.χ. η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, η Ακαδημία των Κυδωνιών και το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Οι σημαντικότερες σχολές διέθεταν δικό τους τυπογραφείο, όπως το τυπογραφείο της Ακαδημίας των Κυδωνιών και το τυπογραφείο της Ευαγγελικής Σχολής της Σμύρνης που άρχισε να λειτουργεί γύρω στα 1830.

Αλφαβητάρια, σχολικά εγχειρίδια και κανονισμοί σχολών αναδεικνύουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μικρασιατών. Από τα εκθέματα ξεχωρίζει η Γραμματική του Γρηγορίου Σαράφη, που εκδόθηκε στην Ακαδημία των Κυδωνιών από τον Κωνσταντίνο Τόμπρα. Σημαντικές μεταφράσεις μαθητικών εγχειριδίων εκδόθηκαν, επίσης, και στα προτεσταντικά ιεραποστολικά τυπογραφεία, όπως το τυπογραφείο του Δανιὴλ Τέμπλου που τύπωσε το 1834 το Ἁπλοῦν Ἀλφαβητάριον διὰ τὰ παιδία.